Vad är en varning? Vilken betydelse har varningen för konsumenterna?

Vad är en varning? Vilken betydelse har varningen för konsumenterna?

En varning innebär att Fastighets­mäklar­inspektionen har funnit att en mäklare brustit i sina skyldigheter enligt fastighets­mäklar­lagen. Det kan mäklaren göra på olika sätt. Mäklaren kan missa att erbjuda en boende­kostnads­kalkyl. Det kan också röra sig om kontrakts­klausuler som är så otydliga att de bäddar för tvist mellan köpare och säljare, men även om förfaranden som inte direkt rör konsument­intressen.

Varningar och erinringar antecknas i Fastighets­mäklar­inspektionens register, som är offentligt. Genom att ringa till inspektionen kan man mycket enkelt få besked om en mäklare t.ex. är varnad och inspektionens skäl för varningen. En varning eller erinran är en disciplinär påföljd och ska ses som en signal riktad mot den berörda mäklaren att vidta rättelse till gagn för parterna i framtida fastighets­affärer. Den disciplinära påföljden ger också besked till alla andra mäklare om icke acceptabla förfaranden. En disciplinär påföljd kan tyda på att en mäklare är mindre noggrann, men det behöver inte vara så. Det kan röra sig om ett enstaka olycks­fall i arbetet. Beslutet rör normalt ett enskilt förmedlings­uppdrag och behöver alltså inte vara ett uttryck för att mäklaren allmänt sett inte följer god fastighets­mäklarsed.

En allvarligare påföljd än erinran eller varning är avregistrering. Denna påföljd som innebär att fastighets­mäklaren inte längre får vara verksam som fastighets­mäklare beslutar Fastighets­mäklar­inspektionen om vid allvarligare förseelser eller vid upprepade brott mot god fastighets­mäklarsed.