Klarlagt Villa - för ett tryggt och bekvämt bostadsbyte!

Som säljare är du ansvarig för så kallade dolda fel i 10 år efter försäljningen. Att huset är märkt Klarlagt gör att försäljningsprocessen blir enklare samt att värdet på huset kan öka. Dessutom är kostnaden för Klarlagt Villa fullt avdragsgill. Klarlagt Villa följer med i all vår marknadsföring och fungerar som en trygghet gentemot våra intressenter. Nedan följer en kortfattad sammanfattning om vad som ingår i Klarlagt Villa.

Försäkringen som ingår i Klarlagt Villa innebär att du som säljare är skyddad enligt villkoren för eventuella dolda fel under den 10 åriga ansvarstiden. I Klarlagt Villa ingår även försäkringsskydd för eldstäder och rökgångar samt installationer av el, vatten, avlopp och ventilation.

Det ingår även en unik BOFrid försäkring som skyddar mot plötsliga och oförutsedda skador på vitvaror, värmesystem och invändiga sanitetstillbehör, vilka finns angivna i villkoret. Dessutom finns ett unikt allriskskydd som skyddar för plötsliga och oförutsedda skador på fast egendom orsakade av den försäkrade som kan uppkomma mellan besiktningsdagen och tillträdet.

Som säljare är det alltid bra att ha alla papper på bordet, d v s att frågor kan besvaras och eventuella framtida bekymmer minimeras. I Klarlagt ingår de viktigaste undersökningarna som bör göras på ett hus innan försäljning. Klarlagt fråntar dock inte säljaren dess upplysningsplikt eller köparen dess undersökningsplikt.

Överlåtelsebesiktning

Besiktning av godkänd besiktningsman som ger säljare och köpare en god bild vad de behöver tänka på och som ofta minskar risken för konflikter efter en överlåtelse. Inför besiktningen överlämnar säljaren de handlingar och övriga upplysningar som besiktningsmannen behöver för verkställande av besiktningen så som ritningar, bygglovshandlingar och övrig nödvändig information om fastigheten. Säljaren tillfrågas därefter om eventuella renoveringar, brister och liknande. Därefter genomförs en okulär besiktning av alla tillgängliga ytor. Även mark som är av betydelse undersöks då besiktningsförutsättningarna tillåter detta. Slutligen sammanfattas detta i ett skriftligt utlåtande som redogör för fastighetens status och eventuella brister. Besiktningen ligger till grund för dolda fel försäkringen.

Okulär elinstallationskontroll

En okulär elinstallationskontroll ingår i Klarlagt Villa. Säljaren tillfrågas om kända brister och ålders- och försäkringsmässiga avskrivningar redovisas. Vid eventuella synliga fel och avvikelser kan en rekommendation om kontakt med behörig elektriker lämnas.

Okulär VA-kontroll

En okulär vatten- och avloppskontroll ingår i Klarlagt Villa. Säljaren tillfrågas om kända brister och ålders- och försäkringsmässiga avskrivningar redovisas. Vid eventuella synliga fel och avvikelser kan en rekommendation om kontakt med behörig fackman lämnas.

Gallagher Dolda fel 1 250 000 kr

Försäkringen som ingår i Klarlagt Villa hjälper säljaren att inom ramen för försäkringsvillkoren utreda krav, förhandla och ersätta köparen för eventuella s.k. dolda fel enligt jordabalken 4 kap. 19§. Försäkringen gäller för besiktigad huvudbyggnad (taxeringskod 100-299) inklusive vidbyggt garage eller carport. Även besiktigade bibyggnader t.ex. fristående garage och gästhus ingår (ej ekonomibyggnad). Försäkringsbeloppet är på 1 250 000 kr totalt för samtliga försäkringsmoment och det finns ingen skaderegleringsgräns eller självrisk som drabbar säljaren vid nyttjandet av försäkringen.

Försäkringen gäller i 10 år.

Uppgradering av försäkringsbelopp

Det finns möjlighet att uppgradera försäkringsbeloppet till 2 000 000 kr.

BOFrid försäkring

I Klarlagt Villa ingår även försäkring (BOFrid) som täcker undersök­nings- och reparationskostnader vid plötslig skada på vitvaror, värme­system (ej värmepump) och invändiga sanitetstillbehör, vilka finns angivna i försäkrings­villkoren. Ersättning lämnas för skadad maskinell utrustning som inte är äldre än tolv år. För tvättmaskin max tio år och för värmesystem max 20 år. Försäkringsbelopp är högst 40 000 kr under försäkringsperioden. Självrisken är 550 kr per skada. Skyddet gäller från dag för utförd besiktning till och med tillträdesdagen, dock max tolv månader.

I BOFrid-försäkringen finns dessutom ett unikt allriskskydd som skyd­dar för skador som den försäkrade orsakat på s.k. fast egendom som kan uppkomma mellan besiktningsdagen och tillträdesdagen. Dock max tolv månader.

Försäkringsbelopp totalt 10 000 kr för försäkringsperioden. Självrisken är 400 kr per skada. Om motsvarande allriskskada som kan ersättas via denna försäkring, istället ersätts av försäkringstagarens hemförsäkrings­bolag så gäller denna försäkring med självriskreducering av försäkrings­bolagets självrisk.

Förköpsinformation och försäkringsvillkor
Här hittar du förköpsinformation med försäkringsvillkoret inkluderat för
försäkringar i vårt paket Klarlagt.
Vi rekommenderar att du läser igenom och sparar denna information.

Tillval

Energideklaration

I Klarlagt kan du välja att även energideklarera fastigheten inför försäljningen till ett reducerat pris. Det blir därmed enklare att få den energibesiktning som krävs utförd vid samma tillfälle som den försäkringsgrundande överlåtelsebesiktningen. I energideklarationen redovisas uppgifter om energiförbrukning samt om möjligt föreslås kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Sedan 1 januari 2009 är fastighetsägare skyldiga att energideklarera sitt hus inför försäljning. Kan inte säljaren visa upp en energideklaration, har köparen rätt att låta utföra en sådan på säljarens bekostnad inom 6 månader efter tillträde.

Radonmätning

En 10 dagars indikationsmätning av radon utförs i samråd med säljaren. Mätningen ger indikation på hur radongasvärdena ser ut i förhållande till rådande riktvärden. Radon är ett samtalsämne som ofta kommer upp under en försäljning. Mätningen är ett sätt att förekomma hellre än att undanhålla och blir allt vanligare att redovisa.

Betalningsvillkor

Såld bostad inom 9 månader från beställningsdatum: Pakettjänsten samt ev. övriga tillvalstjänster faktureras när bostaden blivit såld.

Ej såld bostad efter 9 månader från beställningsdatum: Samtliga tillvalstjänster samt fuktkontroll och/eller energideklaration när dessa är inkluderade i paketet faktureras till ord. pris enl. gällande prislista. Övriga tjänster och produkter i pakettjänsten faktureras när bostaden blivit såld.

Avbruten försäljning el. avslutat förmedlingsuppdrag av någon part: Inom 9 månader från beställningsdatum - samtliga besiktningstjänster inkl. fuktkontroll och/eller energideklaration när dessa är inkluderade i paketet samt ev. tillvalstjänster faktureras till ord. pris, enl. gällande prislista.
Efter 9 månader från beställningsdatum - kostnaden för pakettjänsten annulleras. Ev. tillvalstjänster samt fuktkontroll och energideklaration när dessa finns inkluderade i paketet faktureras till ord. pris enl. gällande prislista. Dolda felförsäkringen annulleras.

Allmänt: Hela kostnaden för Pakettjänsten är avdragsgill. Överlåtelsebesiktningen i pakettjänsten är giltig i 24 mån, därefter krävs ombesiktning mot ord. Kostnad. Om 24 månader passerar utan att besiktning förnyats/ försäljning skett, informeras mäklare och säljare om att paketet inte kan göras gällande. Då försäljning sker faktureras de utförda besiktningstjänsterna och säljare erbjuds alternativ säljarförsäkring utan besiktningskrav. I vissa fall kan även säljaransvarsförsäkring tecknas om köpare valt att besiktiga bostaden inför köp. En förutsättning för att dolda felförsäkringen skall vara aktiv är att paketet Klarlagt betalas inom ramen för betalningsvillkoren.

Försäkringsförmedlare: Arthur J Gallagher Nordic AB. Kontakt kring försäkringar 010-444 14 40 eller se.gbg.info@ajg.com.

Klarlagt utförs i samarbete med Sustera.se

Övriga tjänster