Klarlagt Villa - för ett tryggt och bekvämt bostadsbyte!

Som säljare är du ansvarig för så kallade dolda fel i 10 år efter försäljningen. Att huset är märkt Klarlagt gör att försäljningsprocessen blir enklare samt att värdet på huset kan öka. Dessutom är kostnaden för Klarlagt Villa fullt avdragsgill. Klarlagt Villa följer med i all vår marknadsföring och fungerar som ett kvalitetsintyg gentemot intressenter. Nedan följer en kortfattad sammanfattning om vad som ingår i Klarlagt Villa.

Försäkringen som ingår i Klarlagt Villa innebär att du som säljare är skyddad enligt villkoren för eventuella dolda fel under hela perioden. I Klarlagt Villa ingår även ett utökat försäkringsskydd för installationer av vatten och avlopp, samt elinstallationer. Det ingår även en unik BOFrid försäkring som skyddar mot plötsliga och oförutsedda skador på vitvaror, värmesystem och invändiga sanitetstillbehör, vilka finns angivna i villkoret. Dessutom finns ett unikt allriskskydd som skyddar för plötsliga och oförutsedda skador på fast egendom orsakade av den försäkrade som kan uppkomma innan eller efter visning.

Som säljare är det alltid bra att ha alla papper på bordet, d v s att frågor kan besvaras och eventuella framtida bekymmer minimeras. I Klarlagt ingår de viktigaste undersökningarna som bör göras på ett hus innan försäljning. Klarlagt fråntar inte säljaren dess upplysningsplikt eller köparen dess undersökningsplikt enligt Jordabalken 4:19.

Överlåtelsebesiktning

Besiktningen ger säljare och köpare en idé om vad de behöver tänka på och minskar ofta risken för konflikter efter en överlåtelse. Inför besiktningen eller i samband med besiktningens påbörjande överlämnar säljaren de handlingar och övriga upplysningar som besiktningsmannen behöver för verkställande av besiktningen så som ritningar, bygglovshandlingar och övrig nödvändig information om fastigheten. Säljaren tillfrågas därefter om eventuella renoveringar, brister och liknande. Därefter genomförs en okulär besiktning av alla tillgängliga ytor. Även mark som är av betydelse undersöks då besiktningsförutsättningarna tillåter detta. Slutligen sammanfattas detta i ett skriftligt utlåtande som redogör för fastighetens status och eventuella brister. Besiktningen ligger till grund för säljarförsäkringen.

Okulär elinstallationskontroll

En okulär elinstallationskontroll ingår i Klarlagt Villa. Säljaren tillfrågas om kända brister och ålders- och försäkringsmässiga avskrivningar redovisas. Vid eventuella synliga fel och avvikelser kan en rekommendation om kontakt med behörig elektriker lämnas.

Okulär VA-kontroll

En okulär vatten- och avloppskontroll ingår i Klarlagt Villa. Säljaren tillfrågas om kända brister och ålders- och försäkringsmässiga avskrivningar redovisas. Vid eventuella synliga fel och avvikelser kan en rekommendation om kontakt med behörig fackman lämnas.

Säljarförsäkring 850 000 kr utökat skydd

Försäkringen ger inom ramen för försäkringsvillkoren säljaren hjälp med att utreda, förhandla och ersätta köparen för eventuella dolda fel. Försäkringen gäller för krav som köparen framställer mot den försäkrade säljaren inom tidsperioden från undertecknande av köpekontrakt till och med 10 år efter tillträdesdagen.

Försäkringsbeloppet är 850 000 kr. Försäkringen gäller utan skaderegleringsgräns. Försäkringen har ingen självrisk. Försäkringen gäller för besiktigat en- eller tvåfamiljsbostadshus, d v s villor, fritidshus samt bostadsbyggnad på jordbruksfastighet (taxeringskoder mellan 100 och 299). Försäkringen gäller även besiktigade bibyggnader till bostadsfastigheten, t ex fristående garage och gästhus. Maskinell utrustning omfattas då skadan/felet på utrustningen lett till följdskada i byggnadsdel och då felet är att bedöma som ett s k dolt fel. Enbart skadan/felet på maskinell utrustning där följdskador ej uppkommit omfattas ej av försäkringen. Merkostnader ersätts under förutsättning att det dolda felet som har lett till merkostnader omfattas av försäkringen.

Maximalt försäkringsbelopp på momenten maskinell utrustning samt merkostnader är 20 000 kr per skada vardera och per försäkringsperiod. Eldstäder och rökgångar omfattas under förutsättning att besiktning har utförts av behörig fackman senast ett år innan tillträdesdagen. För mer information om omfattning, undantag m m hänvisar vi till försäkringsvillkoren.

Försäkringsförmedlare: Nordic Försäkring & Riskhantering AB, telefon: 031-40 53 70, mail: info@nordic.se, www.saljarforsakring.se

Viktiga undantag: fel beträffande vattnets kvalité och kvantitet, radon, gammastrålning, asbest. Försäkringen gäller inte för el, vatten och avloppsinstallationer om den aktuella installationen/ delen inte har blivit uppförd eller renoverad enligt gällande branschregler och/eller branschpraxis. För mer information om undantag, se fullständiga försäkringsvillkor.

Uppgradering av försäkringsbelopp

Det finns möjlighet att uppgradera försäkringsbeloppet till 1 000 000 kr, 1 500 000 kr eller 2 000 000 kr i Klarlagt. Försäkringsvillkoret är i övrigt detsamma.

BOFrid försäkring

Denna försäkring täcker plötsliga och oförutsedda skador på vitvaror, värmesystem och invändiga sanitetstillbehör, vilka finns angivna i villkoret. Ersättning lämnas för skadad maskinell utrustning som inte är äldre än 12 år (tvättmaskin 10 år) och värmesystem 20 år. Försäkringen gäller för säljaren från dag för utförd besiktning till och med tillträdesdagen. Försäkringsbeloppet är högst 40 000 kr under försäkringsperioden, självrisken är 550 kr per skada. Försäkringen har även ett unikt allriskskydd som skyddar för plötsliga och oförutsedda skador på fast egendom orsakade av den försäkrade som kan uppkomma innan eller efter visning. Skyddet gäller från dag för utförd besiktning och fram till tillträdesdagen, dock max 3 mån. Försäkringsbeloppet är totalt 10 000 kr för försäkringsperioden, självrisken är 400 kr per skada. Om motsvarande allriskskada som kan ersättas via denna försäkring istället ersätts av försäkringstagarens hemförsäkringsbolag så gäller denna försäkring med självriskreducering av försäkringsbolagets självrisk. För mer information om omfattning m m hänvisar vi till försäkringsvillkoren.

Viktiga undantag

Skada på all annan egendom som ej är angiven som maskinell utrustning enligt villkoret, bl a värmepump (samtliga modeller), åtkomst- samt återställandekostnader, reparationskostnader som ingår/ersätts av tillverkningsgaranti. För mer information om undantag hänvisar vi till försäkringsvillkoren.

TILLVAL

Energideklaration

I Klarlagt kan du välja att även energideklarera fastigheten inför försäljningen till ett reducerat pris. Det blir därmed enklare att få den energibesiktning som krävs utförd vid samma tillfälle som den försäkringsgrundande överlåtelsebesiktningen. I energideklarationen redovisas uppgifter om energiförbrukning samt om möjligt föreslås kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Sedan 1 januari 2009 är fastighetsägare skyldiga att energideklarera sitt hus inför försäljning. Kan inte säljaren visa upp en energideklaration, har köparen rätt att låta utföra en sådan på säljarens bekostnad inom 6 månader efter tillträde.

Radonmätning

En 10 dagars indikationsmätning av radon utförs i samråd med säljaren. Mätningen ger indikation på hur radongasvärdena ser ut i förhållande till rådande riktvärden. Radon är ett samtalsämne som ofta kommer upp under en försäljning. Mätningen är ett sätt att förekomma hellre än att undanhålla och blir allt vanligare att redovisa.

Betalningsvillkor

Paketet faktureras när bostaden har blivit såld och säljaren mottagit sin handpenning. Kommer ingen försäljning till stånd utgår inga kostnader för paketprodukten. Säljarförsäkringen annulleras. Eventuella tillvalstjänster debiteras till ordinarie styckpris. Observera att villkoret ej kan nyttjas i de fall kunden byter till annan mäklarbyrå. Vid uppsagt förmedlingsuppdrag faktureras paketet i sin helhet. Du som ägare uppmanas i samband med fakturering att ta kontakt med Independia för avstämning gällande försäljningen.