Villkor för Fototävling Uppsala

1. Allmänt

1.1. Denna tävling är öppen för personer som är lagligt och fysiskt bosatta i Sverige och som är tretton år eller äldre. Är du under 18 år måste du ha din målsmans godkännande för att delta i tävlingen på dessa villkor. För att kunna kontrollera att du har din målsmans godkännande kan HusmanHagberg Uppsala komma att kontakta dig i det fall att du vinner ett pris i tävlingen.

1.2. Arrangör är HusmanHagberg Uppsala, Orgnr:559005 -3863. (Vidare kallad arrangören)

1.3. För att delta i tävlingen måste du uppfylla följande kriterier a) Du skall vara registrerad medlem på Facebook Sverige, b) Du skall publicera fotot publikt.

1.4. Arrangörens anställda och deras närmast anhöriga, och andra personer som har yrkesmässig anknytning till administrationen får ej delta i tävlingen.

1.6. Deltagande måste stämma överens med Facebooks regler: https://www.facebook.com/communitystandards

2. Deltagande i fototävlingen

2.1. Tävlingen sker i två steg. I steg ett utses fem finalister av arrangörens jury och i steg två utses en av dessa som slutlig vinnare av arrangörens föjlare.

2.2. Delta i tävlingen genom att ladda upp din bästa inredningsbild, tagga HusmanHagberg i Uppsala. Den 14/4, kommer juryn att utse fem tävlingsbidrag med bästa inredningsfoto. Juryn består av tre personer från arrangören. Beslutet kan ej överklagas. Dessa fem bidrag går vidare till steg två.

2.3. I steg två publiceras finalistbilderna måndagen den 18/4 både på arrangörens Facebook och Instagram-konto (@husmanhagberg_uppsala) och då sätter röstningen igång. Juryn övergår till att bestå av arrangörens followers. Omröstningen kommer att pågå framtill den 2/5 kl 15.00. Får flera bidrag i finalen samma antal röster ombeds deltagarna att skriva en motivering till varför just deras bidrag ska vinna. Juryn består då återigen av tre personer från arrangören. Beslutet kan ej överklagas.

Vinnaren kontaktas på de kontaktuppgifter man lämnat samt meddelas på vinnarbilden. Om vinnaren inte kontaktat arrangören inom två dagar från detta förbehåller arrangören sig rätten att utse en annan vinnare.

2.4. När du deltar ger du arrangören rätt att publicera ditt tävlingsbidrag och ditt förnamn och profilnamn för Facebook konto.

2.5. Genom att du laddar upp din bild på Facebook och hashtaggar den med Husmanhagberg i Uppsala godkänner du ditt deltagande.

2.6. Du intygar även att du äger rättigheterna till ditt bidrag, det vill säga att du själv har tagit bilden. Om andra personer än du själv förekommer i bilden, måste du ha deras samtycke till publicering av bilden för användning som bidrag i denna fototävling. Du måste även ha samtycke från personerna att arrangören ska få använda bidraget i sin framtida marknadsföring. Genom att du laddar upp din bild på Facebook och hashtaggar den med arrangörens namn överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till arrangören. Detta innebär att arrangören får en uteslutande rätt att förfoga över bilden genom att framställa exemplar av den och genom att göra den tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i bearbetning, i annan konstart eller i annan teknik, utan rätt till särskild ersättning.

3. Vinster

3.1.För vinst krävs att du uppfyllt tävlingskriterierna. Eventuell vinstskatt bekostas av vinnaren i inkomstslaget tjänst.

3.2. Priset är ett presentkort från IKEA till ett värde av 2.500 kr inkl moms. Vinsten kan inte bytas mot pengar eller överlåtas till någon annan. Presentkortet skickas till vinnarens hemadress i rekommenderat brev. Portokostnad för utskick av vinsten bekostas av arrangören.

4. Sekretess/personuppgiftshantering

4.1. Vid deltagande i denna fototävling kommer deltagaren att lämna personuppgifter såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter. Arrangören kommer att behandla dessa personuppgifter i syfte att fullfölja sina tävlingsförpliktelser. Deltagarnas namn, profilnamn för Facebookkonto och ort samt tävlingsbidragen kan komma att publiceras och användas för marknadsföringsändamål, utan vidare ersättning. Genom att delta i tävlingen och godkänna dessa villkor samtycker deltagaren till att uppgifter används för de ändamål som anges i dessa villkor och att de behandlas av arrangören.

4.2. Deltagaren har alltid rätt att upphäva sin hashtaggade bild. Om hashtaggen upphävs innan en vinnare har utsetts är deltagaren inte längre berättigad att delta i tävlingen och arrangören kommer inte längre att använda deltagarens personuppgifter. Deltagaren har rätt att begära korrigering av felaktiga uppgifter som arrangören handhar.

5. Övrigt

5.1. Arrangören tar inget ansvar för bidrag som går förlorade och/eller inte erhålls, skadade eller fördröjda bidrag, eller bidrag som inte kan förmedlas på grund av tekniska fel eller av något annat skäl som ligger utom dennes kontroll.

5.2. Arrangören ansvarar inte för eventuella avbrott i fototävlingen på grund av tekniska fel, system- eller programfel, fördröjningar eller andra orsaker som kan påverka deltagarnas tävlande.

5.3. Arrangören förbehåller sig rätten att avslå ett bidrag och/eller att diskvalificera personer, om det finns skäl att tro att vederbörande har brutit mot lagen, och/eller om deltagarens beteende strider mot dessa villkor, och/eller om det finns anledning att misstänka fusk.

5.4. Arrangören förbehåller sig rätten att be deltagarna att bestyrka ålder och identitet. Varje vinnare har ansvar för att registrera sina kontaktuppgifter korrekt i det mail som skickas till arrangörens mail.

5.6. Fototävlingen är varken utvecklat, sponsrat, rekommenderat eller administrerat av Instagram eller Facebook och har heller ingen annan anknytning till Instagram eller Facebook.

5.7. Alla tvister som kan tänkas uppstå i samband med tolkning, ansökan eller bristande uppfyllelse av bestämmelserna häri, eller som uppstår i och med fototävlingen ska regleras av svensk lag.